Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bram de Brillenman, gevestigd aan van den Elsenstraat 7, 5694 ND, Son en Breugel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.opticienaanhuis.com 

www.bramdebrillenman.nl

van den Elsenstraat 7, 5694 ND, Son en Breugel

 

Bram Bogers is de Functionaris Gegevensbescherming van Bram de Brillenman Hij is te bereiken via info@bramdebrillenman.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Bram de brillenman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bram de brillenman verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid: ooggezondheid + refractiegegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bramdebrillenman.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bram de brillenman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bestellen / fabriceren van de maatwerk brillenglazen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en /of reclamefolder en/of verjaardagattentie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bram de brillenman neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bram de brillenman) tussen zit. Bram de brillenman. gebruikt de volgende computerprogramma’s of  -systemen:

 • Exactonline: boekhouding + facturering
 • Shamironline: bestellen / fabriceren maatwerk brillenglazen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bram de brillenman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor de eerder vermelde persoonsgegevens en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. De periode van 5 jaar hanteren wij om de vorige refractiegegevens, het gekozen type glas en montuur en de prijs in te kunnen zien bij de aanschaf van een nieuwe bril of bij schade / breuk aan de bril.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Bram de brillenman verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bram de brillenman gebruikt cookies, de gegevens worden anoniem verzameld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bram de brillenman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indelen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bramdebrillenman.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Bram de brillenman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-on

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bram de Brillenman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bramdebrillenman.nl

Opticien aan huis uit Eindhoven